Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dla korzystających z formularza kontaktowego na stronie internetowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem o danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6 / 12, 00 – 503 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751126, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, Nr BDO 000112821 , NIP: 7010871094 oraz REGON: 381463220, z oddziałem w Olecku, przy ul. Kościuszki 63, 19 – 400 Olecko, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
2. Kontakt do Administratora danych osobowych: telefon: +48 (87) 520 74 00
e-mail: ado@delphiayachts.eu
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-maila – iod@ajip.pl. Z Inspektorem można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów), jako odrębnej zgody przetwarzanie danych osobowych w związku z przesłaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Spółki.
5. Pani/Pana dane osobowe Pani/Pana dane osobowe będą usuwane po rozpatrzeniu zapytania przesłanego przez formularz lub po wycofaniu wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie o przysługujących uprawnieniach,
prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia przesłanego zapytania.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
9. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów
i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania