RODO

KALUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA W STOCZNIA JACHTOWA DELPHIA SP. Z O.O

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o z siedzibą w Olecku 19-400, ul. Kościuszki 63, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751126, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, Nr BDO 000112821 , NIP: 7010871094 oraz REGON: 381463220, ul. Kościuszki 63, 19 – 400 Olecko, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
2. Kontakt do Administratora danych osobowych: telefon: +48 (87) 520 74 00
e-mail: ado@delphiayachts.eu
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-maila – iod@ajip.pl. Z Inspektorem można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz „Zapytaj o jacht” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych otrzyma Pani/Pan podczas pierwszej czynności w ramach prowadzonego postępowania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania umowy oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy i realizacją obowiązku archiwizacji. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, dane przetwarzane będą do czasu jej wycofania.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Państwo trzecie jest zobowiązane zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych. Transfer danych osobowych może obejmować zarówno państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państwa spoza tego obszaru. Administrator Danych Osobowych na podstawie umów gromadzi i przetwarza dane osobowe w ścisłe określonym celu: realizacji i wykonania umowy. Dane osobowe jakie gromadzi Administrator są przekazywane bezpośrednio przez Klienta do Administratora na podstawie wiążącej ich umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Spółka ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa a także podmioty z którymi Spółka współpracuje, w zakresie wykonania umowy oraz podmioty, świadczące usługi na rzecz Spółki.
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.