RODO

KALUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA w Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6 / 12, 00 – 503 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000751126, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, Nr BDO 000112821 , NIP: 7010871094 oraz REGON: 381463220, z oddziałem w Olecku, przy ul. Kościuszki 63, 19 – 400 Olecko.

Kontakt do Administratora danych osobowych:

telefon: +48 (87) 520 74 00
e-mail: ado@delphiayachts.eu

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umów.

Podstawą prawną przetwarzania danych są niżej wymienione art. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1):

  1. art. 6 ust 1 lit a tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b tj. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. art. 9 ust. 2 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do wykonania umowy oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z zawartej umowy i realizacją obowiązku archiwizacji.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Spółka ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa a także podmioty z którymi Spółka współpracuje, w zakresie wykonania umowy oraz podmioty, świadczące usługi na rzecz Spółki.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

NIP: 7010871094
KRS: 0000751126, Sąd Rejonowy dla m-sta stoł. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

   REGON: 381463220 , BDO: 000112821

Bank Account in PLN: Societe Generale S.A. 40 1840 0007 2414 7700 0810 1719

Bank Account in EURO: IBAN PL05 1840 0007 2414 7700 0819 0910

SWIFT: SOGEPLPW