Projekty EU

Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. “Utworzenie centrum B + R w firmie Delphia Yachts do opracowywania nowych materiałów oraz metod ich otrzymywania przy budowie form oraz jednostek pływających i latających”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw. Wartość projektu 14.252.035,49 PLN brutto, a przyznane dofinansowanie 4.634.808,29 PLN netto.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

____________________________

Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że w dniu 11 stycznia 2018r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Opracowanie modyfikowanych nanomateriałami żelkotów poliestrowych i ich wykorzystanie do budowy jachtu nowej generacji Delphia Nano Solution oraz ulepszonych form stosowanych w produkcji wyrobów z laminatu technicznego, w tym jachtów.”

Projekt będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej I – „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”

Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.2. – „Współpraca biznesu z nauką” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Celem głównym realizacji projektu jest podniesienie innowacyjności firmy Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o. w obszarze technologii produkcji jachtów oraz wprowadzenie na rynek pierwszego na świecie jachtu, u którego podczas produkcji wykorzystane zostaną żelkoty modyfikowane nanomateriałami.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.682.078,89 PLN netto, dofinansowanie na realizację 1.074.707,42 PLN netto, co stanowi 28,47% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

____________________________

Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że w dniu 20 grudnia 2017r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej” .

Projekt będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna” Działania 4.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wynosi 289.550,00 PLN netto, dofinansowanie na realizację 199.750,00 PLN netto, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. “Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Wartość projektu 49.962,60 PLN, a przyznane dofinansowanie 30.465,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych.

____________________________

Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. “Uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach w Dusseldorfie zakończone misją gospodarczą”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) Działanie 1.7. Promocja gospodarcza. Wartość projektu 359.623,20 PLN, a przyznane dofinansowanie 149.880,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

____________________________

Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt. “Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowej łodzi żaglowej Delphia 46”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Wartość projektu 3.050.000,00 PLN, a przyznane dofinansowanie 1.250.000,00 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych.